„Социална работа“ е първото българско научно-приложно списание по социална работа. Списанието представя оригинални публикации – научни изследвания, аналитични статии, научни коментари и обзори, научни съобщения, както и рецензии на книги и учебна литература в областта на социалната работа.

Цели на издаването на списанието:

 • Да служи като място за обмяна на опит и идеи между изследователите в сферата на социалната работа, както и на практикуващите социални работници.
 • Да окаже съществена помощ за изграждане в обществото на адекватна представа за значимите социални функции на професията на социалния работник и да играе важна роля при нейното институционализиране.
 • Да съдейства за подобряване на научноизследователската дейност в една нова за България научна област.
 • Да разпространява опита на развитите страни в областта на социалната работа.
 • Да допринесе за повишаване качеството на образованието на бъдещите социални работници.
 • Да подпомогне вече практикуващите в страната социални работници в техните усилия за професионално израстване.


Научна област:
Социални науки, социална работа


Списанието е ориентирано към аудитория от изследователи в полето на социалната работа; преподаватели по социална работа; практикуващи специалисти в полето на социалната работа и помагащите професии; студенти по социална работа и сродни области; друга аудитория с интерес в тази област.


В съдържателно отношение списанието е насочено приоритетно към:

 • специализирана тематика, отнасяща се до отделни сфери на социална работа;
 • проблеми на социалната работа от общотеоретичен характер в областта на целите, принципите, ценностите, подходите, моделите, методите;
 • управлението на социалната работа, проблеми на планирането, предоставянето и контрола върху качеството на социалните услуги;
 • специфични за социалната работа проблеми, поставени и разгледани в мултидисциплинарен аспект.


Форма и периодичност на издаване
Списанието е електронно, некомерсиално издание. Излиза периодично на всеки 3 месеца – 4 книжки годишно. Електронният формат на поднасяне на списанието има за цел да улесни и ускори споделянето, достъпа, разпространението на научната информация и професионалната комуникация между изследователи, специалисти, преподаватели в полето на социалната работа.


Рубрики
Всеки брой представя материали в различни рубрики (вж. по-долу), като периодично се публикува и тематичен брой, посветен на актуална тема от теорията и практиката на социалната работа. Определени броеве включват и уводна статия от редактора на броя.


Някои от основните рубрики са:
„Анализи, обзори, научни коментари“ - статии с аналитично изложение по формулиран проблем; статии по общотеоретични или теоретико-приложни проблеми, които представят един по-широк обзор на съществуващите подходи, разбирания, изследвания, мнения, които се коментират от автора, подлагат се на оценка и преоценка, въз основа на което се предлага авторово мнение и обобщение.

„Изследвания“ - в рубриката се включват статии, представящи резултати от емпирични и теоретични изследвания с ясно обособена теза, теоретична обосновка, доказателствена част, интерпретации и заключения.

„Отзиви и рецензии“ - на научни публикации в сферата на социалната работа (книги, монографии, изследвания и др.)

„Събития“ - кратки съобщения за конференции, семинари и др.

 

Индексиране в международни бази данни:


 
 • Scientific Indexing Services (SIS)

http://www.sindexs.org/


 
 • Directory of Research Journals Indexing (DRJI

http://www.drji.org/

 • Open Academic Journals Index (OAJI)

http://oaji.net/journal-detail.html?number=2961

 • CiteFactor

http://www.citefactor.org/journal/index/14139/social-work#.VtG-nX2LRH1

 

 

 

 

 

Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.