Към авторите

Изисквания за оформление на материалите

Научна статия – да е с обем 10–15 стандартни страници (страница с формат А–4, полета от всички страни по 3 cm)
Формат: Microsoft Word
Font: Times New Roman 
Size: 12; междуредово разстояние – 1,5.
Заглавие на статията на български и английски език. 
Име и фамилия на автора на кирилица и латиница.
Резюме на български и английски език – до 10 реда.
Ключови думи на български и английски език.
Цитиране в статията: Име на автора и годината на издаване на цитирания материал (Тепавичаров, И., 2000, с. 5); (Тепавичаров, И., Р. Симеонова, 2002, 70–98).

 

Оформяне на използвана литература
Книга от един автор
Механджийска, Г. (2008). Интервюирането в социалната работа. София: Изток-Запад.


Книга от няколко автори
Симеонова, Р. и др. (2010). Управление на качеството в организациите за социална работа. София: Ибис.


Студия
Господинов, Б. (2012). Социална работа, наука и научни изследвания. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 103, 75–90.


Статия в научно списание
Ериксон, Ер. Идентичност: младежта и кризата. – Педагогика, 1993, 7/8, 3–61.


Статия в сборник с научни статии
Кривирадева, Б. (2008). Стратегически мениджмънт в социално-педагогическите организации. Сборник от статии по проект Леонардо да Винчи ... – В: Управление в социалната работа. София, 7–23.


Статия в сборник от научни конференции
Борисова-Богданова, М. (2009). Социална работа и психоанализа. – В: Подготовка, професионална реализация и социален статут на социалния работник. Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 120 години от създаването на Софийски университет, организирана от Факултета по педагогика, проведена на 7–8 ноември, 2008 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 108–132.


На латиница
Thyer, B. A., L. Myers. (2007). A Social Workers’ Guide to Evaluating Practice Outcomes. Alexandria, Verginia: Council of Social Work Education.
Trivellion, S. (2000). Social Work Research: What Kind of Knowledge/ Knowledges? An introduction to the Papers. – British Journal of Social Work, 30, 429–432.


Интернет източник
Nugier, A. (2009). Histoire et grands courants de recherche sur les émotions. – Revue électronique de Psychologie Sociale, 4, 8-14. –http://www.psychologiesociale.eu/files/RePS4.Nugier.pdf – посетен на 28.08.2013.
http://www.prospects.ac.uk/social_worker_job_description.htm – посетен на 12.03.2013 г.

Източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена. Когато се изреждат няколко автори, се инверсират имената само на първия. Когато статията е на български език, се описват имената на кирилица, следвани от тези на латиница. Ако статията е на английски език – обратното. Когато имат автори и/или заглавия, интернет източниците се подреждат по азбучен ред. Ако се посочват само адресите (www), се описват накрая.

Изисквания за техническо оформление на таблици, схеми и др.:

  • да са в рамките на наборното поле на страницата (т.е. да не излизат извън текста); 
  • да са групирани, за да не позволяват разместване (най-удобният вариант е да се поставят в рамка);
  • да позволяват коригиране на размерите, когато се налага.


Авторът носи отговорност за съдържанието на своето произведение. Предлагайки свой материал за публикуване в списанието, авторът гарантира, че това е оригинален и непубликуван в други издания авторски труд. Списанието получава право от автора да предостави достъп до предложеното произведение сред неограничен брой лица чрез публикуване на сайта на списанието.

Списание „Социална работа“ е некомерсиално издание и не дължи на автора възнаграждение за публикацията. Авторът се задължава, в случай на повторно възпроизвеждане/публикуване на съдържание от вече публикуваното в списание „Социална работа“ произведение, това да става единствено при следните условия:

  • да не възпроизвежда произведението в цялост и буквално;
  • ако използва произведението или части от него като част от други собствени авторски произведения с по-голям обем (антологии, монографии, учебници), да посочи списанието като източник на първоначалното публикуване.


Приемане на материали за публикуване

Материалите се изпращат на следния имейл:
sw_journal@abv.bg

Авторът посочва електронен адрес за обратна връзка, както и информация за професионален статут, длъжност, организация.

Предложените за публикуване материали се рецензират от двама експерти в областта, в която попада темата на статията. Решението за публикуване се взема след обсъждане от редакционната колегия. Авторът получава обратна информация относно решението.


Авторски права

Списание „Социална работа“ е електронно издание, което се разпространява свободно при безплатен достъп до неговото съдържание.

Публикуваните в списанието текстове могат да бъдат използвани единствено за некомерсиални лични, научни и образователни цели.

Разпространението и възпроизвеждането на публикуваните в списанието произведения от други средства за масово осведомяване, печатни медии, социални медии, блогове, уеб-сайтове, портали и т.н. е забранено.

Съдържание на списанието може да се използва единствено и само под формата на цитиране или позоваване (в други публикации и издания; в доклади, статии, публични изказвания, лекции; при критика, обзор, коментар и др.). Това може да става без искане на разрешение от издателя, редактора или автора, но при условие, че коректно се посочи името на автора и източникът на съдържанието – списание „Социална работа“, както и при условие, че не се правят изменения на използваното оригинално съдържание. 

За всякакви други начини на използване на съдържание на изданието (преводи, препечатване в други издания и т.н.) трябва да се поиска писменото съгласие и на автора, и на издателя.

Всяко друго използване на авторско съдържание (възпроизвеждане, разпространение и т.н.) без разрешение едновременно и от автора, и от издателя е изрично забранено и ще се третира като нарушение на авторското право.

Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.