Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2014, брой 1, година II
Редактори на броя
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Росица Симеонова
Съдържание
Моника Богданова - Психоаналитичният подход в консултантската практика
Резюме | Изтегли статията
Гинка Механджийска - Индивидуалните планове в геронтологичната социална работа
Резюме | Изтегли статията
Теодорина Милушева - Социална работа с младежи с девиантно поведение. Техники за засилване на мотивацията за промяна
Резюме | Изтегли статията
Милена Велковска - Устойчивост – понятие и употреба
Резюме | Изтегли статията
Севина Генова - Общественото отношение към децата в специализирани институции и влиянието му върху насилието помежду им
Резюме | Изтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.