Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2016, брой 1, година IV
Редактори на броя
Доц. дпн Моника Богданова
Доц. д-р Лиляна Стракова
Съдържание
Начко Радев - Относно възнаграждението на професията социален работник
Резюме | Изтегли статията
Хенриета Илиева - Социална работа с група при хора, преживели кризисни събития: от „транса“ към „решението“
Резюме | Изтегли статията
Георги Стоянов - Изследване на стиловете на поведение на ученици в конфликтни ситуации
Резюме | Изтегли статията
Кръстина Тодорова - Професионализъм за професионално ориентиране и консултиране на юноши в конфликт със Закона – резултати от изследване
Резюме | Изтегли статията
Анна Митева - Ролята на читалищната библиотека при интеграцията и социализацията на ромското малцинство (анализ от емпирично изследване)
Резюме | Изтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.