Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2017, брой 2, година V
Редактори на броя
доц. д-р Лиляна Стракова
доц. д-р Гинка Механджийска
Съдържание
Гинка Механджийска - Как помага клиничната социална работа: области и методи за интервенция
Резюме | Изтегли статията
Теодорина Милушева - Концептуална рамка на възстановяването на личността в процеса на психосоциална рехабилитация
Резюме | Изтегли статията
Атанас Генчев - Проектиране и анализ (дизайн) на труда и натоварване на социалните работници в Дирекции „Социално подпомагане“
Резюме | Изтегли статията
Александър Христов - Социално-законодателни мерки и инициативи за справяне с безработицата в България (1944–1948)
Резюме | Изтегли статията
Емилина Ценова - Емпатията в теорията на Карл Роджърс – критичен анализ и импликации в социалната работа по случай
Резюме | Изтегли статията
Симеон Сапунджиев - Теоретико-практически модел на клинична социална работа при социална рехабилитация и ресоциализация в общността на лица с психични разстройства
Резюме | Изтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.