Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2018, брой 1, година VI
Редактори на броя
проф. дпн Албена Чавдарова
доц. д-р Росица Симеонова
Съдържание
Албена Чавдарова, Росица Симеонова - Представяне на броя
Резюме | Изтегли статията
Начко Радев - Относно предмета на науката социална работа
Резюме | Изтегли статията
Петър Горненски - Обществено здраве и социално развитие
Резюме | Изтегли статията
Искра Петкова - Проектът за социална работа като метод в обучението на студенти по Социални дейности
Резюме | Изтегли статията
Соня Будева, Вероника Спасова - Професионално „прегаряне“ и удовлетвореност от работата в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания
Резюме | Изтегли статията
Калина Кънчева - Възможности за превенция на негативните социални последици за пациента след дехоспитализиране
Резюме | Изтегли статията
Данаил Врачовски, Калина Кънчева - Алтернативни методи и подходи за финансиране на здравеопазването
Резюме | Изтегли статията
Мариета Гуновска - Информираност на ученици с ромска етническа принадлежност за превенция на полово предавани заболявания
Резюме | Изтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.