Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2013, брой 1, година I
Редактори на броя
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Росица Симеонова
Съдържание
Ивайло Тепавичаров - Уводна статия
Резюме | Изтегли статията
Гинка Механджийска - Социална работа по случай - реконцептуализация на традиционните разбирания в съвременна приложна перспектива
Резюме | Изтегли статията
Тони Манасиева - Институциите от интернатен тип в системата за социална и социално-педагогическа дейност с деца в Република България
Резюме | Изтегли статията
Теодорина Милушева - Ценностна обусловеност на индивидуалните цели за поведенческа промяна при младежи със социални девиации
Резюме | Изтегли статията
Кръстина Тодорова - Доброволчеството като механизъм за професионална реализация
Резюме | Изтегли статията
Жанета Цонева - Подходи в социалната работа с наркозависими лица
Резюме | Изтегли статията
Атанас Генчев - Самота и потребности от социални контакти при хора в напреднала и старческа възраст – потребители на услуги в домашна среда
Резюме | Изтегли статията
Симеон Сапунджиев - Самооценка при младежи, търсещи работа
Резюме | Изтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.